Kadra

Nowatorski projekt przedszkola wykorzystujący innowacyjne formy wspierania rozwoju dziecka został opracowany i jest wdrażany w życie przez grono specjalistów z dużym doświadczeniem i odpowiednim wykształceniem (współpraca m.in. z pedadogiem-terapeutą, logopedą, psychologiem). Głównym pomysłodawcą oraz inicjatorem jest właściciel przedszkola, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci pani Beata Witkiewicz.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Wykształcenie:

 • Wydział Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku (1999 rok), kierunek: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza.
 • Studia podyplomowe - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2001 rok), wydział: Rewalidacji i Resocjalizacji, kierunek: Tyflopedagogika.
 • Studium Pomocy Rodzinie z Dzieckiem Autystycznym w Białymstoku (2002 rok).
 • Studia podyplomowa - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wydział: Rewalidacji i Resocjalizacji - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci.

Przebieg pracy zawodowej:

Od 2000 roku specjalistyczne działania dotyczące diagnozy, terapii oraz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Od 2010 roku prywatny gabinet prowadzący trening słuchowy Tomatisa w Białymstoku oraz inne metody wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Ukończyłam szkolenia nadające kwalifikacje:

 • Szkolenie z zakresu stymulacji audio-psycho lingwistycznej metodą Alfreda A. Tomatisa - Centrum Audio-Psycho-Fonologii „ESPACE” prowadzone przez Małgorzatę Szurlej.
 • Kurs z zakresu teorii, diagnostyki i leczenia NIEDOJRZAŁOŚCI NEUROMOTORYCZNEJ z ramienia THE INSTITUTE FOR NEURO-PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGYS 2014/2016

Ukończyłam dodatkowe kursy i szkolenia tj.

 • Kocham czytać - wczesna nauka czytania (prowadzenie prof. Jagoda Cieszyńska).
 • Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania (warsztat, Centrum Metody Krakowskiej).
 • Teoria Umysłu, Centralna koherencja - diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (Fundacja Prodeste, Opole).
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - wg integracji odruchów dr Sally Goddard. - Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska , szkolenie prowadzone przez Renatę Borowiecką.
 • Nowe techniki diagnozy i terapii w zaburzeniach funkcji wzrokowych i słuchowych u dzieci z dysleksją, "Dobra Kadra" Warszawa.
 • Rozwój emocjonalny oraz kształtowanie poczucia tożsamości, Warszawa.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kurs prowadzony przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
 • Szkolenie I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej w Warszawie prowadzony przez Małgorzatę Kargę.
 • Metody alternatywne i wspomagające komunikację językową z osobami niemówiącymi systemem znakowo-obrazkowym – PIKTOGRAMY – kurs prowadzony przez Marię Podeszewką – Mateńko (Szczecin).
 • Szkolenie z pracy Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I i II stopień – prof. Marta Bogdanowicz.
 • Konstruowanie Indywidualnych Programów Terapeutyczno – Opiekuńczych – prowadzone przez Bożenę Kisiel i Alicję Wilkołazką.
 • Centrum Szkoleniowe KLANZA: W trzy dni dookoła świata – pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym. Metody aktywizujące w pracy z grupą.
 • I poziom Makaton – Program Rozwoju Komunikacji - prowadziła Bogusława Kaczmarek - międzynarodowy tutor MAKATONU.
 • Kurs prowadzony przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie (drM.Grycman): Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – stopień I, II
 • Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka – Gdańsk. Szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem.
 • Rozwijanie zachowań społecznych u dzieci.
 • Szkolenie dotyczące wprowadzania nowych technologii Fast For Word

oraz wiele innych szkoleń jak również uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych.

PSYCHOLOG, PEDAGOG, ZASTĘPCA DYREKTORA

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Studia magisterskie, specjalność: psychologia kliniczna.
 • Kurs Kwalifikacyjny - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku z zakresu oligofrenopedagogiki.

Przebieg pracy zawodowej:

Od 2004 roku wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, poprzedzone indywidualną diagnozą możliwości dziecka, realizowane w ścisłej współpracy z jego rodziną.Ukończyłam szkolenia, kursy tj.: 

 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Synapsis)
 • Kocham czytać - wczesna nauka czytania (prowadzenie prof. Jagoda Cieszyńska).
 • Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania (warsztat, Centrum Metody Krakowskiej).
 • "Boję się mówić!-Mutyzm, fobia społeczna-diagnoza i terapia" (Poza Schematami, Warszawa)
 • Neurodydaktyczne możliwości wspomagania rozwoju dziecka (Niepubliczny Instytut kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego).
 • Jeśli nie Zespół Aspergera, to co? (konferencja dotycząca kryteriów diagnostycznych DSM V - Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin, Gdańsk).
 • Kompleksowy model pracy z dzieckiem z ADHD w ramach programu "Ułatwiamy Życie z Nadpobudliwością" (warsztat - Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - Terapia i Diagnoza ADHD, SWPS).
 • Mapy myśli i inne kreatywne metody pracy z dzieckiem i młodzieżą z ADHD (warsztat - Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - Terapia i Diagnoza ADHD, SWPS).
 • Teoria Umysłu, Centralna koherencja - diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (Fundacja Prodeste, Opole).
 • Terapia grupowa osób z Zespołem Aspergera o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych w modelu kognitywnym (Fundacja Prodeste, Opole).
 • Trening Umiejętności Społecznych ("Synapsis" Warszawa).
 • Rozwój emocjonalny oraz kształtowanie się poczucia tożsamości u osób z autyzmem ("Synapsis" Warszawa).
 • W trzy dni dookoła świata - pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym (Klanza Białystok).
 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej (CEN Białystok).
 • Kurs prowadzony przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie (drM.Grycman): Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – stopień I, II, III.
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem. Rozwijanie zachowań społecznych u dzieci z zaburzeniem autystycznym (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Gdańsk).
 • Kinezjologia edukacyjna Gimnastyka mózgu autorstwa Paula i Gail Dennison (ODN Białystok).
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (Gdańsk).

oraz wiele innych szkoleń jak również uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych.

LOGOPEDA

Wykształcenie:

 • Uniwersytet w Białymstoku, Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, kierunek: pedagogika wczesnoszkolna.
 • Uniwersytet w Białymstoku, Studia Podyplomowe z Logopedii.
 • Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Studia Podyplomowe z Neurologopedii.
 • Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Studia Podyplomowe z Surdologopedii.
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, MODM Białystok.

Przebieg pracy zawodowej:

Pedagog pracujący z dziećmi w wieku młodszym. Logopeda z doświadczeniem w pracy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku oraz we własnym Centrum Logopedycznym. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku od wielu lat dzieli się swoją wiedzą i wypracowanymi metodami pracy z zakresu logorytmiki, profilaktyki logopedycznej szkoląc nauczycieli.

Ukończyłam szkolenia, kursy tj.:

 

 • Terapia ręki I i II stopnia (kurs).
 • Metoda ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia (kurs).
 • Metody realizacji zadań ruchowych w pracy z dziećmi w przedszkolu (kurs).
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem warg i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna (warsztaty naukowo - szkoleniowe).
 • Metoda Dobrego Startu w edukacji przedszkolnej (kurs).
 • Planowanie i organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów z problemami w uczeniu się (kurs doskonalacy).
 • Kinezjologia Edukacyjna "Brain Gym" Paula Dennisona i Gail Dennison.
 • Ośrodkowe Zaburzenia Słuchu (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się (szkolenie).
 • Teoria Umysłu, Centralna koherencja - diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (Fundacja Prodeste, Opole - szkolenie).
 • Logorytmika - metoda wspierajaca motorykę, słuch i mowę dziecka (szkolenie).
 • Picture Exchange Communication System - I poziom (szkolenie).

NAUCZYCIEL

Wykształcenie:

 • Wydział Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku (1998 rok), kierunek: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza.
 • Kurs kwalifikacyjny - Oligofrenopedagogika, ODN w Białymstoku.
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, specjalność - Edukacja Elementarna, studia podyplomowe.
 • Podyplomowe Studia Logopedyczne, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Polonistyki.

Przebieg pracy zawodowej:

Od 1998 r. praca z dziećmi - w różnych grupach wiekowych - polegająca na wspieraniu ich rozwoju poprzedzona diagnozą indywidualnych potrzeb. Prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy. Rozwijanie i wspieranie rozwoju mowy dziecka z uwzględnieniem osób z problemami w komunikacji językowej. Ukończyłam szkolenia, kursy tj.: 

 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tomalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językwej część I i II (Warszawa).
 • Szkolenie "Teatr bez barier" (WOAK w Białymstoku).
 • Wychowanie przez sztukę (Uniwersytet Muzyczny w Białymstoku).
 • "Radość uczenia się i odkrywania siebie" (uniwersytet w Lublinie).
 • Kinezjologia edukacyjna "Gimnastyka mózgu" P. i G. Dennison (ODN Białystok).
 • Metody alternatywne i wspomagające komunikację językową z osobami niemówiącymi systemem znakowo-obrazkowym – PIKTOGRAMY – kurs prowadzony przez Marię Podeszewką – Mateńko (Szczecin).
 • Szkolenie z pracy Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (Gdańsk).
 • Wprowadzenie do pedagogiki zabawy (Klanza Lublin)
 • Tańce integracyjne w pracy z grupą część I i II (Klanza Lublin).
 • Tańce zabawy i piosenki dla dzieci i rodziców (Klanza Białystok)
 • Wybrane elementy treningu imiejętności wychowawczych (ODN Białystok).
 • Trening Umiejętności Społecznych. Rozwój emocjowalny oraz kształcenie się poczucia tożsamości ("Synapsis" Warszawa).
 • Rozwijanie zachowań społecznych u dzieci (Gdańsk).
 • Metody alternatywne i wspomagające komunikację językową z osobami niemówiącymi, system znakowo-obrazkowy : piktogramy (Szczecin).
 • Kurs prowadzony przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie (drM.Grycman): Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – stopień I, II,III, IV.
 • Szkolenie podstawowe i zaawansowane Picture Exchange Communication System (PECS) - rozwijanie komunikacji alternatywnej i wspierającej Pyramid Educational Consultants of Poland (Warszawa).
 • III stopniowy kurs Terapii behawioralnej (Gdańsk).

oraz wiele innych szkoleń jak również uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych.

NAUCZYCIEL - PROWADZENIE ZAJĘĆ J. ANGIELSKIEGO

Wykształcenie:

 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii , Kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna.
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Inter - Lingua, Studia zaoczne o specjalności - język angielski w Białymstoku.

Przebieg pracy zawodowej:

W latach 2005 - 2010 nauczyciel nauczania przedszkolnego w Londynie. W 2006-2008 roku - nauczyciel klas 1-3 w polskiej szkole sobotniej w Londynie. Od 2010 roku nauczyciel w przedszkolu samorządowym w Białymstoku.Ukończyłam szkolenia, kursy tj.:

JĘZYKI OBCE :

 

 • 2001-2003 - The Golders Green School of English, London, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced English.
 • 2002 - University of Cambridge, First Certificate in English.
 • 2003-2004 - Lite, London Institute of Technology and English-advance English.

INNE SZKOLENIA :

 

 • Kocham czytać - wczesna nauka czytania (prowadzenie prof. Jagoda Cieszyńska).
 • Neurodydaktyczne możliwości wspomagania rozwoju dziecka (Niepubliczny Instytut kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego).
 • I ty możesz uratować życie - kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 • Wychowanie przez sztukę - Jesienne fascynacje artystyczne.
 • Bajkoterapia - rola tekstu literackiego w rozwijaniu osobowości i kształtowaniu postaw u dzieci.
 • Diagnoza - jak poznać kompetencje ucznia i monitorować jego rozwój w kluczowych obszarach.
 • Kurs ratowania życia (Londyn 2008).
 • Ochrona dziecka (Londyn 2005).
 • Zapobieganie sytuacjom konfliktowym (Londyn 2009).
 • Zasady Żywieniowe (Londyn 2009).
 • Pediatryczny kurs pierwszej pomocy (Londyn 2007).

NAUCZYCIEL

Wykształcenie:

 • Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Pedagogiki i Psychologii (2011 rok); Specjalność - Pedagogika Integracyjna Edukacji Elementarnej; studia magisterskie.
 • Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny z dziedziny Arteterapii i Terapii Zajęciowej, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku (2011 rok).
 • Szkoła Policealna nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku, kierunek Terapia Zajęciowa, tryb dzienny (2011 rok).
 • Arteterapia i Terapia Zajęciowa w zakresie prowadzenia zajęć, organizacji i kierowania grupami terapeutycznymi, WSFiZ Białystok (2012 rok); studia podyplomowe.
 • Studia podyplomowe z Logopedii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Szkolenie trenerskie 1 stopnia do prowadzenia zajęć metodą „Sensoplastyka – Plastyka Sensoryczna”.

Przebieg pracy zawodowej:

Od 2011 roku nauczyciel w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Białymstoku. Od 2012 roku prowadzenie zajęć na Uniwersytecie w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii w zakresie metodyki wychowania przedszkolnegoUkończyłam szkolenia, kursy tj.: 

 • Kocham czytać - wczesna nauka czytania (prowadzenie prof. Jagoda Cieszyńska),
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Bazującego na pracy Weroniki Sherborne (Białystok),
 • Metoda Krakowska w przedszkolu (Warszawa,) 
 • Dziecięca matematyka w przedszkolu. O tym, jak należy postępować, aby dzieci odnosiły sukcesy i rozwijały swoje uzdolnienia matematyczne” (Warszawa),
 • Wstęp do sensoplastyki, plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat (Białystok),
 • Logorytmika- ruch słuch słowo (Białystok),
 • Wychowanie przez sztukę - XIV edycja seminarium dla nauczycieli (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Białymstoku),
 • Diagnozowanie gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich (MODM Białystok),
 • Organizacja pracy nauczyciela w kontekście realizacji podstawy programowej (MODM Białystok),
 • Aktywne słuchanie muzyki (MODM Białystok),
 • Jesienne i zimowe inspiracje- propozycje technik plastycznych do wykorzystania w pracy z dziećmi w okresie jesiennym i świątecznym. (MODM Białystok),
 • Działania twórcze o tematyce świąteczno- zimowej w pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym” (MODM Białystok),
 • Metoda Dobrego Startu jako sposób na stymulowanie rozwoju psychomotorycznego dzieci (MODM Białystok),
 • Raki – maki, marzymy – ćwiczymy, czyli… bawimy się w rymy (MODM Białystok),
 • Dokumentowanie pracy zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Tworzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Programu Działań Wspierających” (CEN Białystok),
 • Różnorodne metody i formy pracy z uczniem (MODM Białystok)
 • Jak napisać Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (CEN Białystok),
 • Sporządzanie informacji dla rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (MODM Białystok).

 

NAUCZYCIEL

Wykształcenie:

 • Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Pedagogiki i Psychologii (2011 rok); specjalność – pedagogika integracyjna edukacji elementarnej.
 • Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny z dziedziny Arteterapii i terapii zajęciowej (2011 – 2013).
 • Arteterapia i Terapia Zajęciowa w zakresie prowadzenia zajęć, organizacji i kierowania grupami terapeutycznymi, WSFiZ Białystok (2014 rok) - studia podyplomowe.
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym (Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku – 2018).

Przebieg pracy zawodowej:

W latach 2011 – 2012 nauczyciel - wychowawca oddziału przedszkolnego dzieci 6 - letnich w Szkole Podstawowej.Ukończyłam szkolenia, kursy tj.:

 •  Sensoplastyka® Trener Ist. (Inkubator Inspiracji – Pracownia Twórczej Edukacji i Rozwoju),
 • Konferencja "Kocham czytać - wczesna nauka czytania" (prowadzenie prof. Jagoda Cieszyńska),
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania® prof. zw. dr hab Jagody Cieszyńskiej (Centrum Metody Krakowskiej),
 • Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss (Instytucja Szkoleniowa ISKRA),
 • Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • Edukacja prozdrowtona rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku),
 • Wspomaganie rozwoju umiejętności matematycznych dzieci 3 i 4 - letnich (MODM Białystok),
 • Koncepcja edukacji matematycznej prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej - zastosowanie w grupie dzieci 5 - letnich (MODM Białystok),
 • Dogonić własne marzenia. Wprowadzenie do pedagogiki fascynacji” (Centrum Szkoleniowe KLANZA),
 • Metody diagnozowania gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich” (MODM Białystok),
 • Jak określić potrzeby ucznia zaniedbanego środowiskowo w zakresie rodzaju pomocy i wsparcia” (CEN Białystok),
 • Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania w kl. I – III” (MODM),
 • Różnorodne metody i formy pracy z uczniem” (MODM),
 • Sporządzanie informacji dla rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole” (MODM),
 • Wychowanie przez sztukę – XIII, XIV, XVIII, XXI, XXIII, XXIV edycja seminarium dla nauczycieli (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Białymstoku) i wiele innych.

oraz inne szkolenia w ramach WDN.

NAUCZYCIEL

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, kierunek: Filologia polska.
 • Cykl kształcenia pedagogicznego w Centrum Edukacji Nauczycieli przy Uniwersytecie w Białymstoku.
 • Studia podyplomowe z Edukacji Elementarnej na Uniwersytecie w Białymstoku; Wydział Pedagogiki i Psychologii.
 • Studia podyplomowe z Logopedii na Uniwersytecie w Białymstoku; Wydział Filologiczny.

Przebieg pracy zawodowej:

Od 2009 roku zatrudniona na stanowisku dziennikarz/prezenter w lokalnej rozgłośni radiowej. Redagowanie materiałów radiowych i przygotowanie ich do emisji, czytanie serwisów informacyjnych na antenie oraz prowadzenie audycji i słuchowisk. W latach 2011-2012 praca z dziećmi w różnych grupach wiekowych. Od 2012 roku nauczyciel w Niepublicznym Przedszkolu "Wyspa" w Białymstoku.

 Ukończyłam szkolenia, kursy, tj.: 

 • Terapia sygmatyzmu bocznego (Białystok)
 • Instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej dziecka (Białystok)
 • Kocham czytać - wczesna nauka czytania (prowadzenie prof. Jagoda Cieszyńska).
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania (Warszawa)
 • Diagnoza i kompleksowa terapia dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego APD (Białystok)
 • Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (Białystok)
 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI)-diagnoza i terapia (Warszawa)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Bazującego na pracy Weroniki Sherborne (Białystok)
 • Metoda Krakowska w przedszkolu (Warszawa) 
 • Rozwijanie mowy dziecka w powiązaniu z ćwiczeniami logopedycznymi (Białystok)
 • Dzieci lubią niebieskie migdały, czyli roztargnienie jako źródło kreatywności (Białystok)
 • Dziecięca matematyka w przedszkolu. O tym, jak należy postępować, aby dzieci odnosiły sukcesy i rozwijały swoje uzdolnienia matematyczne (Warszawa)
 • Nowe wiersze i opowiadania do kreślenia i składania- wiosna- lato- wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej (Klanza, Białystok)
 • Arteterapia (MODM, Białystok)
 • Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej (UMB Białystok)
 • Wspomaganie dziecka w rozwijaniu mowy i myślenia (MODM, Białystok),
 • Rozwijanie myślenia matematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym (MODM,Białystok)
 • Wspomaganie dziecka w rozwijaniu mowy i myślenia- rodzaje zajęć, wskazówki metodyczne (MODM,Białystok),
 • Innowacja pedagogiczna- formalne oraz merytoryczne aspekty jej formułowania (MODM, Białystok),
 • Logopedia w integracji z ruchem (MODM Białystok),
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna z zakresu BLS (Białystok)
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia - diagnoza pedagogiczna (CEN Białystok),
 • Tworzenie środowiska przyjaznego uczniom ze spektrum autyzmu (CEN Białystok),
 • Wpływ zaburzeń ze spektrum autyzmu na proces edukacji (CEN Białystok),
 • Emisja głosu (Białystok),
 • Co prezenter wiedzieć powinien, zanim zapali się czerwona lampka (Białystok),
 • Animacje radiowe (Białystok),
 • Formatowanie muzyczne radia (Białystok),

oraz inne warsztaty i konferencje.

NAUCZYCIEL

Wykształcenie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; specjalność: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z pedagogiką wczesnoszkolną; studia licencjackie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie; studia magisterskie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi; specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; Studia podyplomowe

Przebieg pracy zawodowej:

W latach 2011- 2012 Praca z dziećmi z zaburzeniami rozwoju w różnych grupach wiekowych. Od 2012 roku praca w Niepublicznym Przedszkolu "Wyspa" w Białymstoku.

Ukończyłam szkolenia, kursy, tj.:

 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Synapsis)
 • Terapia Ręki w pracy pedagogicznej z dzieckiem (Centrum Kształcenia Dobra Kadra, Warszawa)
 • Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych programu IMPULS- SYSTEM (Centrum Kształcenia Dobra Kadra, Warszawa)
 • Teoria Umysłu, Centralna Koherencja - diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (Fundacja Prodeste, Opole),
 • Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania ® (Centrum Metody Krakowskiej, Warszawa)
 • Kocham czytać - wczesna nauka czytania (prowadzenie prof. Jagoda Cieszyńska)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Bazującego na pracy Weroniki Sherborne (Białystok)
 • Dziecięca matematyka w przedszkolu. O tym, jak należy postępować, aby dzieci odnosiły sukcesy i rozwijały swoje uzdolnienia matematyczne (Warszawa)
 • Wychowanie przez sztukę XXIV seminarium (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Białystok)
 • Zabawa inspirująca rozwój (Przylądek Dobrej Nadziei)
 • Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (Białystok)
 • Wychowanie przez sztukę (wyd. Nowa Era)
 • Instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej dziecka (ODM Metris)
 • Dzieci lubią niebieskie migdały, czyli roztargnienie jako źródło kreatywności (Białystok)
 • Wspomaganie dziecka w rozwijaniu mowy i myślenia (MODM, Białystok),
 • Nowe wiersze i opowiadania do kreślenia i składania- wiosna- lato- wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej (Klanza, Białystok),
 • Wspomaganie dziecka w rozwijaniu mowy i myślenia- rodzaje zajęć, wskazówki metodyczne (MODM,Białystok),
 • Rozwijanie myślenia matematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym (MODM,Białystok)
 • Matematyka użyteczna w życiu codziennym. Matematyka w święta i od święta (Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta, Białystok),
 • Logopedia w integracji z ruchem (MODM, Białystok),
 • Neurodydaktyczne możliwości wspomagania rozwoju dziecka (Niepubliczny Instytut kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego),
 • Innowacja pedagogiczna- formalne oraz merytoryczne aspekty jej formułowania (MODM, Białystok),
 •  Szkolenia WDN.

NAUCZYCIEL

Wykształcenie:

 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Psychologii i Pedagogiki, specjalność: Pedagogika Wczesnoszkolna z Przedszkolną, studia licencjackie.
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Psychologii i Pedagogiki, specjalność: Pedagogika Przedszkolna, studia magisterskie.

Przebieg pracy zawodowej:

W latach 2010 - 2011 pomoc nauczyciela w przedszkolu publicznym, w latach 2011- 2013 nauczyciel - wychowawca w przedszkolu niepublicznym. 

W pracy z dziećmi posługuję się różnymi metodami wspomagania ich rozwoju społecznego, emocjonalnego oraz fizycznego. Poprzez zabawę, która jest naturalną aktywnością przedszkolaków, chcę wpłynąć na ich wszechstronny rozwój. 

Ukończyłam kurs Pediatryczny z zakresu pierwszej pomocy dzieciom oraz uczestniczyłam w konferencjach i szkoleniach wzbogacających mój warsztat pracy z nimi.

NAUCZYCIEL

Wykształcenie:

 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, specjalność: oligofrenopedagogika, studia podyplomowe.
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, specjalność: Pedagogika Wczesnoszkolna z Przedszkolną, studia licencjackie.
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, specjalność: Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza, studia magisterskie.

Przebieg pracy zawodowej:

Od 2013 roku prowadzenie urodzin oraz animacja czasu wolnego dla dzieci: zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne oraz specjalne animacje dostosowane do rodzaju organizowanej uroczystości.Ukończyłam szkolenia, kursy, tj.:

 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Synapsis),
 • Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole (MODM),
 • Kocham czytać - wczesna nauka czytania (prowadzenie prof. Jagoda Cieszyńska).
 • Metoda Ruchu Rozwijającego bazująca na pracy Weroniki Sherborne (Istopień - CEN),
 • Gry i zabawy twórcze rozwijające umiejętności językowe uczniów klas początkowych (MODM Białystok),
 • Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły? - rola komunikacji w pracy z dzieckiem młodszym (CPSD Sopot),
 • Wiosenne prace plastyczne (MODM),
 • Całościowe zaburzenia rozwoju - kurs doskonalący (MODM),
 • Metodyka zajęć ruchowych w przedszkolu (MODM),
 • Matematyka Najmłodszego Przedszkolaka (MODM),
 • Dziecięca matematyka w przedszkolu (Warszawa),
 • XVIII edycja warsztatów Wychowanie przez Sztukę "KO-RESPONDENCJA. Na styku sztuk" (Białystok).

NAUCZYCIEL

Wykształcenie:

 • Państwowe Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu, tytuł zawodowy - plastyk.
 • Uniwersytet w Białymstoku, wydział Psychologii i Pedagogiki, specjalność: Pedagogika Przedszkolna z Edukacją Początkową, studia licencjackie.
 • Uniwersytet w Białymstoku, wydział Psychologii i Pedagogiki, specjalność: Pedagogika Wczesnoszkolna, studia magisterskie.

Przebieg pracy zawodowej:

Od 2011 roku animator zabaw w centrum zabaw dziecięcych. Od roku 2012 pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego, od roku 2014 nauczyciel wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w Białymstoku. Od 2016 roku nauczyciel w Niepublicznym Przedszkolu "Wyspa" w Białymstoku.

Ukończyłam kursy, szkolenia, tj.:

 • „Kocham czytać - wczesna nauka czytania” (prowadzenie prof. Jagoda Cieszyńska),
 • „Symultaniczno – sekwencyjna nuka czytania” (Centrum Metody Krakowskiej, Lublin),
 • „ Logorytmika – ruch, słuch, słowo” (Procentrum, Białystok),
 • „Rytm – ruch – mowa czyli zabawy logorytmiczne na cztery pory roku” (Metris, Białystok),
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne” (warsztat I stopnia-25godzin) (Pracownia Psychologiczna Konstrukt, Białystok),
 • „Wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Cele, zadania i wyzwanie wspólczesnej edykacji.” (Nowa Era, Białystok),
 • „ Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batti Strauss” (Iskra, Lublin),
 • „Kolorowy start, czyli jak wspierać rozwój dziecka" (MAC, Białystok),
 • „Jak wzbudzić większe zainteresowanie i zapał u dzieci wykorzystując do tego sprawdzone techniki ruchowe i taneczne” (Paaro, Białystok),
 • „ Instrumenty perkusyjne w edukacji dziecka” (Metris, Białystok),
 • „Kraina muzyki” (szkolenie dla nauczycieli, Białystok),
 • „Pierwsza pomoc przedmedyczna" (kurs, Białystok).

NAUCZYCIEL

Wykształcenie:

 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Psychologii i Pedagogiki, specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną, studia licencjackie.
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Psychologii i Pedagogiki, specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna, studia magisterskie.

Przebieg pracy zawodowej:

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej oraz przedszkolu publicznym. W latach 2016 - 2017 pomoc nauczyciela w przedszkolu niepublicznym. Od 2018 roku nauczyciel w Niepublicznym Przedszkolu "Wyspa" w Białymstoku. Konferencje i warsztaty wzbogacające warsztat pracy.

NAUCZYCIEL

Wykształcenie:

 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, specjalność: Pedagogika Przedszkolna  i Wczesnoszkolna.

Przebieg pracy zawodowej:

Doświadczenie zdobyłam odbywając praktyki w placówkach z oddziałami integracyjnymi oraz pracując w przedszkolu w najmłodszych grupach. W swojej pracy duży nacisk kładę na naukę poprzez zabawę w atmosferze pełnej akceptacji, życzliwości i szacunku. Inspiruję, rozbudzam ciekawość poznawczą, dostarczam zróżnicowanych bodźców, pomagam zrozumieć otaczającą rzeczywistość podczas zajęć "Mały Odkrywca".

 

NAUCZYCIEL

 

Wykształcenie:

 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Studia II stopnia, Pedagogika wczesnoszkolna.
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Studia I stopnia, Pedagogika przedszkolna z edukacją początkową.

Przebieg pracy zawodowej:

Od roku 2014 nauczyciel nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Gródku. Od 2016 roku nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Niepublicznym nr 1 w Białymstoku. Od 2019 roku nauczyciel w Przedszkolu "Wyspa" w Białymstoku. Ukończyłam kursy, szkolenia, tj.:

 • „Programowanie i robotyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”-szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe,
 • Warsztaty jak wzbudzić większe zainteresowanie i zapał u dzieci wykorzystując techniki ruchowe i taneczne,

 •  

  „Instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej dziecka”- warsztat metodyczny,
 • LEGO EV3 – szkolenie, programowanie robotów,

 •  

  "Emocje w życiu przedszkolaka, czyli jak mam nazwać to co czuję?"- szkolenie,
 • "Wesołe stopy – zabawy zapobiegające płaskostopiu"  – szkolenie,

 •  

  Opinia nauczyciela o dziecku na potrzeby diagnozy- co obserwować, jak pisać?,
 • XV Edycja Warsztatów wychowania przez sztukę Filia Uniwersytety Muzycznego w Białymstoku – „Muzyka jest wszędzie”,

 •  

  "iPad w przedszkolu" - cykl szkoleń WDN,
 • „Kraina muzyki” – szkolenie z programu część pierwsza,

 •  

  Integracja dla edukacji – wsparcie nauczyciela w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami w placówce ogólnodostępnej – konferencja,
 • Algorytm postępowania specjalistów w zakresie skutecznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie – warsztat umiejętności,

 •  

  "Ocenienie kształtujące jako szkolny dialog" - szkolenie,
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna -  WDN,

 •  

  Skuteczna komunikacja w szkole - WDN,
 • "Jak przygotować dziecko do szkoły" - szkolenie,

 •  

  "Pierwsza pomoc przedmedyczna" - kurs,
 • „Metoda projektu w edukacji przedszkolnej” – kurs, MODM Białystok,

 •  

   „Wykorzystanie klocków Lego w edukacji dzieci przedszkolnych” - programowanie robotów - szkolenie.

 

 

ASYSTENT NAUCZYCIELA

 

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Filologia polska, specjalność nauczycielska w zakresie j. polskiego i wiedzy o kulturze, studia licencjackie.

 •  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia magisterskie.

 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe.

Przebieg pracy zawodowej:

Ukończyłam kursy, szkolenia, tj.:

 • „Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”,
 • „Jak wzbudzić większe zainteresowanie i zapał u dzieci wykorzystując do tego sprawdzone techniki ruchowe i taneczne”,
 •  Kurs pierwszej pomocy.

 

POMOC NAUCZYCIELA

Wykształcenie:

 • Uniwersytet w Białymstoku , Wydział Filologiczny, Studia I Stopnia , Kulturoznawstwo specjalizacja: Reklama i Public Relations.

 

Pracuje jako pomoc nauczyciela. Jestem osobą zaangażowaną, wspomagam nauczycieli podczas ich pracy pedagogicznej. Cierpliwość, odpowiedzialność i życzliwość to moje cechy, które są bardzo przydatne w pracy z dziećmi. Bardzo lubię pracować z przedszkolakami, przyglądać się ich twórczej pracy oraz zabawie, zawsze służę im swoją uwagą i pomocą.

 

 

 

modul diagnoza terapia