PSYCHOLOG

 

psycholog small

PRACA PSYCHOLOGA W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ:

 

 • wspomaganie pracy nauczycieli w diagnozowaniu przyczyn trudnych sytuacji wychowawczych oraz pomoc w określeniu odpowiednich sposobów pomocy w obrębie grupy do której dziecko należy,
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i stworzenie w grupie warunków do ich zaspokojenia,
 • psychoedukacja dzieci z zakresu rozpoznawania, nazywania własnych stanów emocjonalnych oraz właściwego reagowania w sytuacjach dla nich trudnych,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych poprzez ścisłą współpracę z nauczycielami,
 • monitorowanie adaptacji nowoprzyjętych dzieci do przedszkola,
 • doraźna pomoc w eliminowaniu napięć psychicznych dzieci (stres związany z adaptacją, bieżącą sytuacją w kontaktach z rówieśnikami, sytuacją rodzinną).

 

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z DZIEĆMI OBJĘTYMI POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ:

 

 • ocena możliwości rozwojowych dziecka,
 • sporządzenie indywidualnego programu terapeutycznego oraz jego realizacja,
 • przeprowadzanie spotkań z rodzicami dziecka objętego pomocą w celu wsparcia a także instruktażu do pracy w domu.

Ilość spotkań indywidualnych z dzieckiem w ciągu tygodnia uzależniona jest od jego potrzeb rozwojowych oraz możliwości.

 
WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA OBJĘTEGO POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ:

 

 • realizowanie indywidualnych celów dziecka objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną podczas zajęć zorganizowanych oraz swobodnych aktywności w grupie rówieśniczej,
 • wspieranie rozwoju dziecka w grupie służy przenoszeniu umiejętności nabytych w czasie kontaktu indywidualnego (zajęcia indywidualne) na środowisko rówieśników, co służy efektywniejszemu uczeniu się i utrwalaniu wypracowanych umiejętności i pożądanych nawyków. Sprzyja rozwijaniu właściwego, pełniejszego kontaktu z osobami z otoczenia dziecka.

modul diagnoza terapia