Pedagog Specjalny

Terapia prowadzona jest w ramach indywidualnej pracy z dzieckiem:

 • w gabinecie terapeutycznym
 • w grupie rówieśniczej
Praca pedagoga specjalnego ukierunkowana jest na: działania wspierające pracę nauczycieli, wspomaganie rozwoju dziecka mając na celu rozwijanie jego potencjału, indywidualne potrzeby, a także możliwości w ścisłej współpracy z zespołem specjalistów.
 

Zajęcia indywidualne z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną:

 • ocena możliwości rozwojowych dziecka w ścisłej współpracy z zespołem specjalistów,
 • współtworzenie i realizacja indywidualnego programu terapeutycznego,
 • konsultacje z rodzicami dotyczące przebiegu terapii dziecka,
 • udzielanie rodzicom dziecka wskazówek, instruktażu dotyczącego pracy w domu.

Praca w grupie przedszkolnej:

 • wspomaganie dziecka w czasie zajęć grupowych-w nabywaniu nowych wiadomości i umiejętności oraz w procesie ich generalizacji,
 • nauka właściwego nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych- nauka zabawy, rozwijanie umiejętności komunikacji, budowanie więzi  z dziećmi,
 • modelowanie zachowań dziecka i rówieśników w bieżących sytuacjach dnia codziennego- celem nauki właściwych postaw,
 • wsparcie dziecka w sytuacjach dla niego nowych, trudnych i niezrozumiałych- nauka zgłaszania i wyrażania własnych potrzeb, praca nad budowaniem poczucia samodzielności, sprawczości,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka- prezentowanie mocnych stron dziecka na forum grupy, rozwijanie zainteresowań,
 • w zależności od potrzeb dziecka-wprowadzanie i kontynuacja indywidualnego systemu wzmocnień,
 • wspomaganie i wspieranie pracy nauczycieli poszczególnych grup w ścisłym porozumieniu z pozostałym zespołem specjalistów.