Psycholog

Terapia prowadzona jest w ramach indywidualnej pracy z dzieckiem:

 • w gabinecie terapeutycznym,
 • w grupie rówieśniczej
Praca psychologa ukierunkowana jest na: rozpoznawanie potencjalnych możliwości dziecka, jego indywidualnych potrzeb, stwarzanie warunków do ich zaspokojenia oraz ścisłą współpracę z nauczycielami, a także zespołem specjalistów.
 

Praca psychologa w grupie przedszkolnej:

 • wspomaganie pracy nauczycieli w diagnozowaniu przyczyn trudnych sytuacji wychowawczych oraz pomoc w określeniu odpowiednich sposobów pomocy w obrębie grupy do której dziecko należy,
 • psychoedukacja dzieci z zakresu rozpoznawania, nazywania własnych stanów emocjonalnych oraz właściwego reagowania w sytuacjach dla nich trudnych,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych poprzez ścisłą współpracę z nauczycielami oraz specjalistami,
 • monitorowanie adaptacji nowo przyjętych dzieci do przedszkola,
 • doraźna pomoc w eliminowaniu napięć psychicznych dzieci (stres związany z adaptacją, bieżącą sytuacją w kontaktach z rówieśnikami, sytuacją rodzinną).
   •  

Indywidualne zajęcia z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną:

 • ocena możliwości rozwojowych dziecka w ścisłej współpracy z zespołem specjalistów,
 • współtworzenie i realizacja indywidualnego programu terapeutycznego,
 • przeprowadzanie spotkań z rodzicami dziecka objętego pomocą w celu wsparcia a także instruktażu do pracy w domu.

Wspieranie rozwoju dziecka objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną w grupie przedszkolnej:

 • realizowanie indywidualnych celów dziecka objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną podczas zajęć zorganizowanych oraz swobodnych aktywności w grupie rówieśniczej,
 • wspieranie rozwoju dziecka w grupie służy przenoszeniu umiejętności nabytych w czasie kontaktu indywidualnego (zajęcia indywidualne) na środowisko rówieśników, co służy efektywniejszemu uczeniu się i utrwalaniu wypracowanych umiejętności i pożądanych nawyków. Sprzyja rozwijaniu właściwego, pełniejszego kontaktu z osobami z otoczenia dziecka.